Renovatieplicht residentieel vanaf 1 januari

De kogel is door de kerk: op 8 juli keurde de Vlaamse regering definitief de renovatieplicht voor residentiële gebouwen goed. Die zal gelden vanaf 1 januari 2023. Het ijkpunt is het verlijden van de authentieke akte. Gebeurt dat na 31 december 2022, dan is derenovatieplicht residentieel van kracht. Het is dus niet ondenkbaar dat kopers graag wat haast zullen zien bij hun notaris richting het jaareinde.

Meer info en financiële steunmaatregelen vind je hier: energiesparen.be
Bron: CIB

Wie een residentieel goed aankoopt (een huis, appartement, studio, …) met aktedatum vanaf 1 januari 2023 moet binnen 5 jaar deze woning aan een minimaal energieprestatieniveau laten voldoen. Bij aanvang is dat label D, zowel voor ééngezinswoningen (huizen) alsvoor meergezinswoningen (appartementen, studio’s en kamers). Vervolgens wordt deze minimale energieprestatie-eis met tussenstappen verder verstrengd:

Bij elke overgang geldt de datum van de authentieke akte alsijkpunt. ‘2028’ moet je dus lezen als: ‘wanneer de authentieke akte verlijdt vanaf 1 januari 2028’.
Tussen 1 januari 2035 en 1 januari 2045 verschilt de norm naargelang het aangekochte goed een huis of een meergezinswoning is: telkens liggen de eisen één label hoger bij de huizen.

Naleving en controle

De koper heeft vijf jaar de tijd om het vereist energieniveau te halen. Als daarvoor werken nodig zijn, moeten die tegen dan afgerond zijn. De periode van 5 jaar start op de datum van de authentieke akte.
De koper is verplicht om een nieuw EPC te laten opmaken waaruit blijkt dat het vooropgestelde energielabel is behaald. Deze verplichting laat toe om de renovatieplicht te controleren.


Sanctie

Wanneer na 5 jaar geen nieuw EPC is opgemaakt waaruit blijkt dat de woning aan de minimale energieprestatie-eis beantwoordt, zal het VEKA een administratieve geldboete (kunnen) opleggen van 500 euro tot en met 200.000 euro.
Het VEKA legt ook een nieuwe termijn vast waarbinnen de verplichting alsnog moet worden nageleefd. Bij gebreke daaraan wordt opnieuw een geldboete opgelegd, alsook wederom een nieuwe termijn. En zo tot wanneer de woning voldoet.
VEKA gaat overigens in haar berekeningen uit van een gemiddelde boete van 5.000 euro.

Contacteer ons

Gratis waardebepaling